סגירת תיק בהסדר

עריכת הסדר עם חשוד וסגירת תיק בהסדר נועדה להקל על העומס בבתי המשפט וברשויות התביעה ומשמשת גם כחלופה ראויה בעבירות המצדיקות תגובה חברתית כלפי מבצען.

סגירת תיק בהסדר אפשרית כאשר החשוד מודה בעובדות המיוחסות לו ומתחייב לקיים תנאים שנקבעו בהסדר (כגון: תשלום פיצוי לנפגע העבירה, תשלום לאוצר המדינה, התחייבות החשוד להימנע מביצוע עבירה במהלך תקופה שלא תעלה על שנה, עמידה בתכנית טיפול ושיקום שיקבע קצין מבחן, נקיטת אמצעים לתיקון הנזק). בתמורה לכך מתחייבת התביעה להימנע מהגשת כתב אישום כנגד החשוד ולסגור את תיק החקירה בעילה של "סגירה בהסדר".

העבירות בהן ניתן לערוך הסדר הינן עבירות מסוג חטא או עוון בלבד. חוק סדר הדין הפלילי מגדיר מהן עבירות בהן לא ניתן לסגור תיק בהסדר.

התובעים המוסמכים לסגור תיק בהסדר הינם: פרקליט מפרקליטות המדינה, תובע משטרתי, הועדה המקומית לתכנון ובניה ותובע שהוסמך להגיש כתב אישום לפי חיקוק ששר הכלכלה ממונה על ביצועו.

תובע רשאי לסגור תיק בהסדר רק בהתקיימם של התנאים המצטברים הבאים: 1) העונש המתאים לחשוד, לדעת התובע, אינו כולל מאסר בפועל. 2) לחשוד אין פרט רישום שנרשם במרשם הפלילי ב-5 השנים שלפני ביצוע העבירה, לרבות הסדר שנערך בעבר ואין חקירות או משפטים פליליים תלויים ועומדים בעניינו.

הסדר ייערך בכתב בחתימת התובע והחשוד ויכיל: 1) תיאור העובדות והוראות החיקוק שלגביהן קיימות ראיות מספיקות לאישום; (2)  הודאת החשוד בעובדות המהוות עבירה; (3)  התנאים שעל החשוד למלא; (4)  התקופה שנקבעה לקיום תנאי ההסדר, והיא תהיה חלק מתנאי ההסדר, וכן הדרך והמועד שבהם יוכיח החשוד כי מילא אחר תנאי ההסדר בתקופות שנקבעו לקיומם; (5)  הצהרת החשוד כי הוא מבין שהפרת תנאי ההסדר, כולם או חלקם, בתקופה שנקבעה לקיום תנאי ההסדר, תביא להעמדתו לדין לפי טיוטת כתב האישום, וכי יירשם שהתיק נסגר בעילה של סגירת תיק בהסדר, ברישום לפי חוק המרשם הפלילי.

התובע יסגור את התיק בעילה של "סגירה בהסדר" לאחר שווידא כי מולאו תנאי ההסדר.

היה וסירב חשוד להסדר או לתנאיו או לא מילא אחר תנאי ההסדר, על התובע להעמידו לדין לפי טיוטת כתב האישום, אך אסור לו לבקש להטיל עליו מאסר בפועל.

מחפש עורך דין פלילי לייצוג בהליכי הסדר מותנה ? קיבלת הודעה לפי סעיף 60א. לחוק סדר הדין הפלילי ? מחפש עורך דין פלילי להליכי שימוע? – צור קשר עם עו"ד פלילי אילן מזרחי על מנת לקבל ייעוץ משפטי.

מדוע מומלץ לבחור בעורך דין פלילי אילן מזרחי ?

קיבלת הודעה לפי סעיף 6זמנת לחקירה במשטרה ? אתה חשוד בביצוע עבירה פלילית וטוען להגנה עצמית ? הוגש נגדך כתב אישום ואתה טוען להגנה עצמית ? מחפש עורך דין לשחרור ממעצר? מחפש עורכי דין פליליים? – צור קשר עם עו"ד פלילי אילן מזרחי על מנת לקבל ייעוץ משפטי.

 

תגיות: עורך דין פלילי בצפון |  עורך דין פלילי בטבריה |  עורך דין פלילי בקרית שמונה | עורך דין פלילי בכרמיאל | עורך דין פלילי בעכו | עורך דין פלילי בעפולה | עורך דין פלילי בנצרת | עורך דין פלילי בנצרת עליתעורך דין פלילי בקצריןעורך דין לעבירות מין  | עורך דין לשחרור ממעצר | טענת הגנה עצמית | זיכוי בטענת הגנה עצמית |