חיפוש בגוף החשוד

המשטרה רשאית להכליל את נתוני הזיהוי שהופקו מהחיפוש בגופו של חשוד במאגר נתוני הזיהוי.

חיפוש בגופו של החשוד ייעשה רק לאחר שנתבקשה הסכמתו לכך ולאחר שנמסר לחשוד כי ניתן לעשות שימוש בנתוני הזיהוי שיופקו ממה שניטל בחיפוש גם לצורך הכללתם במאגר או לצורך השוואתם לנתוני הזיהוי שבמאגר.

למעט חריגים הקבועים בחוק, החיפוש בגופו של החשוד ייעשה על ידי בן מינו.

החוק מגדיר שני סוגי חיפושים בגופו של החשוד: חיפוש חיצוני וחיפוש פנימי.

חיפוש חיצוני

חיפוש חיצוני מוגדר כאחד מאלה:

א.בחינה חזותית של גופו העירום של אדם לרבות צילומו.

ב. נטילת טביעה של כל חלק מהגוף.

ג. לקיחת חומר שמתחת לציפורניים.

ד. גזירת ציפורניים.

ה. לקיחת חומר מתוך הנחיריים.

ו. לקיחת שיער, לרבות שורשיו.

ז. לקיחת חומר מעל הגוף.

ח. בדיקה על העור.

ט. מתן בדיקת שתן.

י. מתן בדיקת רוק.

יא. מתן דגימה של אוויר באמצעות בדיקת נשיפה.

יב. נטילה של דגימת תאי לחי.

חיפוש פנימי

א.בדיקת דם.

ב. הדמיית פנים הגוף באמצעות מכשיר גלים על קוליים.

ג. שיקוף פנים הגוף באמצעות מכשיר רנטגן.

ד. הדמיית פנים הגוף באמצעות סורק.

ה. בדיקה גיניקולוגית, לרבות לקיחת חומר.

ו. נטילת דגימת דם מזערית.

חיפוש חיצוני בהסכמת החשוד

שוטר רשאי לערוך חיפוש חיצוני בגוף החשוד כאשר יש חשד סביר שבגופו של החשוד נמצאת ראיה להוכחת ביצועה של עבירה (למעט חטא) או ראיה להוכחת הקשר שבין החשוד לבין ביצוע העבירה, וזאת בהסכמתו של החשוד.

חיפוש חיצוני שלא בהסכמת החשוד

שוטר רשאי לערוך חיפוש חיצוני שלא בהסכמת החשוד תוך שימוש בכוח סביר, כשהחיפוש מוגבל ל: בחינה חזותית, נטילת טביעה- למעט טביעת שיניים או מנשך שיניים, לקיחת חומר שמתחת לציפורניים, לקיחת שיער- למעט מחלקים מוצנעים, לקיחת חומר מעל הגוף ובדיקה של העור, וזאת בהתקיים התנאים הבאים:

א.החשוד הובא בפני קצין משטרה בדרגת רב פקד ומעלה וניתנה לו הזדמנות להשמיע את  דברו.

ב. קצין המשטרה הסביר לחשוד כי ניתן להשתמש בכוח סביר לעריכת החיפוש ואת המשמעות המשפטית של סירובו כאמור..

ג. קצין המשטרה נתן אישור בכתב לעריכת החיפוש.

חיפוש פנימי בהסכמת החשוד

קצין משטרה רשאי להורות על עריכת חיפוש פנימי בהתקיים מספר תנאים מצטברים, לרבות קבלת אישור רופא והסכמת החשוד לחיפוש.

כאשר החשוד מסרב לעריכת חיפוש פנימי ישנו צורך בפנייה לבית משפט לשם התרה בצו לעריכת החיפוש.

המשמעות המשפטית של סירוב החשוד לעריכת החיפוש

למעט חריגים, הקבועים בחוק, סירובו של החשוד כי ייערך חיפוש בגופו, לרבות סירובו של החשוד להיפגש עם רופא לשם קבלת אישור בריאותי לעריכת חיפוש פנימי, ישמש חיזוק למשקל הראיות של התביעה, כאשר בשל סירובו לא נערך החיפוש.

חיפוש בגופו של מי שאינו חשוד

שוטר רשאי לערוך חיפוש חיצוני או פנימי בהתאם לתנאים הקבועים בחוק, בגופו של מי שאינו חשוד, בהתקיימותם של התנאים המצטברים הבאים:

א.האדם הוא נפגע עבירה, עד וכל מי שאינו חשוד, והיה לשוטר יסוד סביר להניח שבגופו של אותו אדם נמצאת ראיה הנדרשת לצורך חקירת העבירה או החיפוש נדרש לשם בדיקת קשר אפשרי של אותו אדם לעבירה הנחקרת.

ב.השוטר הסביר לאדם, בלשון המובנת לו, את מטרת החיפוש ואת השימוש שניתן לעשות במה שייתפס בחיפוש, ואת זכותו לסרב לחיפוש, ואותו אדם נתן את הסכמתו בכתב לחיפוש.

אמצעי זיהוי

אמצעי זיהוי מוגדרים בחוק כ: טביעות אצבעות; דגימה ביולוגית שהיא אחת מאלה: דגימת תא לחי; דגימת שיער; דגימת דם מזערית או תצלום.

שוטר מוסמך ליטול מאדם אמצעי זיהוי, אחד או יותר, או להורות על נטילה כאמור בידי בעל מקצוע רפואי, לשם הפקת נתוני זיהוי שישמשו לצורך הכללתם במאגר, השוואתם לנתונים במאגר או אימות ועדכון הנתונים במאגר, ובלבד שהתקיים באותו אדם אחד מהתנאים הבאים:

א. הוא חשוד בעבירה ונחקר באזהרה- במועד חקירתו, ואם היה עצור- עד תום תקופת מעצרו.

ב. הוא נאשם בעבירה- עד יום מתן פסק הדין בעניינו.

ג. הוא הורשע בעבירה, לרבות קביעה שהאדם ביצע את העבירה בלא הרשעה- עד 30 יום מיום הרשעתו בפסק דין סופי, ואם הוטל עליו עונש מאסר- עד תום תקופת מאסרו.

נטילת אמצעי זיהוי מאדם תהיה רק לאחר שנתבקשה הסכמתו לכך, ולאחר שנמסר לו כי ניתן להשתמש בנתונים לצורך הכללתם במאגר, השוואתם, או אימות ועדכון הנתונים במאגר.

היה ולא ניתנה הסכמה, רשאי שוטר, תוך שימוש בכוח סביר, ליטול מאדם טביעת אצבעות, תצלום, ובאישור קצין משטרה גם דגימת שיער, ובלבד שהשוטר הזהיר את האדם בדבר כוונתו לעשות שימוש בכוח.

הסנקציה בגין סירוב לנטילת אמצעי זיהוי

דינו של מי שסרב לנטילת אמצעי זיהוי, ולא היה ניתן לערוך באופן סביר את הנטילה בשל הסירוב- שישה חודשי מאסר.

מחפש עורך דין פלילי? צור קשר עם עורך דין אילן מזרחי.

תגיות: עורך דין פלילי בצפון |  עורך דין פלילי בטבריהעורך דין פלילי בנצרת | עורך דין פלילי בנצרת עלית | עורך דין פלילי בקרית שמונה | עורך דין פלילי בכרמיאל | עורך דין פלילי בעכו | עורך דין פלילי בעפולה | עורך דין פלילי בקצריןעורך דין לעבירות מין  | עורך דין לשחרור ממעצר |