חיפוש ללא צו שופט

שוטר מוסמך לערוך חיפוש, ללא צו, בכל בית או מקום בהתקיים אחד מהתנאים הבאים:

  • יש לשוטר יסוד סביר להניח שמבצעים שם עבירה מסוג פשע, או שפשע בוצע שם זה מקרוב
  • תופס הבית או המקום פונה לעזרת המשטרה.
  • אדם המצוי שם פונה לעזרת המשטרה ויש יסוד להניח שמבוצעת שם עבירה.
  • השוטר רודף אחרי אדם המתחמק ממעצר או נמלט ממשמורת חוקית.

חיפוש על פי צו של שופט

שופט בית משפט (שלום או מחוזי) רשאי לתת צו לערוך חיפוש בכל בית או מקום בהתקיים אחד מהתנאים הבאים:

  • החיפוש נחוץ על מנת להבטיח הצגת חפץ לצורך כל חקירה, משפט או הליך אחר.
  • יש לשופט יסוד להניח שהמקום משמש להחסנתו או למכירתו של חפץ גנוב, או שנשמר בו או מאוחסן בו חפץ שנעברה בו או לגביו עבירה, או ששימש, או מתכוונים להשתמש בו, למטרה לא חוקית.
  • יש לשופט יסוד להניח שנעברה עבירה או שמתכוונים לעבור עבירה נגד אדם הנמצא בו.

החיפוש, הן ללא צו והן על פי צו שופט, ייערך בפני שני עדים שאינם שוטרים, אלא אם:

  • לא ניתן בנסיבות העניין ובשל דחיפות החיפוש לערכו בפני שני עדים.
  • שופט הרשה לערכו שלא בפני עדים.
  • תופס הבית או המקום שבו נערך החיפוש, או אחד מבני ביתו הנוכחים שם, ביקש לערכו שלא בפני עדים.

חיפוש באדם

כאשר נמצא אדם בבית או במקום בו נערך חיפוש או בקרבתו, ויש יסוד סביר לחשוד שהוא מסתיר אצלו חפץ שמחפשים, או שרשאים לחפש, אחריו- מותר לחפש על גופו.

חיפוש על גופו של אדם מוגדר כחיפוש על פני גופו, בבגדיו או בכליו.

תפיסת חפצים

שוטר רשאי לתפוס חפץ, אם יש לו יסוד סביר להניח כי באותו חפץ נעברה עבירה, או עומדים לעבור בו עבירה, או שהוא עשוי לשמש ראיה בהליך משפטי בשל עבירה, או שניתן כשכר בעד ביצוע עבירה או כאמצעי לביצועה.

החזרת התפוס

על פי בקשת שוטר מוסמך, או על פי בקשת אדם התובע זכות בחפץ, רשאי בית משפט לצוות כי החפץ יימסר לתובע הזכות או לאדם פלוני, או שינהגו בו אחרת.

היה ותוך 6 חודשים מיום תפיסת החפץ על ידי המשטרה, או מיום שהגיע לידיה, לא הוגש כתב אישום במשפט אשר בו צריך החפץ לשמש כראיה ולא ניתן צו של בית משפט לגבי החפץ, תשיב המשטרה את החפץ לאדם אשר מידיו נלקח.

על פי בקשת שוטר או אדם מעוניין, רשאי בית המשפט להאריך את התקופה של 6 חודשים.

הכרעת בית משפט לגבי חפץ תפוס

כאשר החפץ לא הוגש כראיה לבית המשפט, הרי אם התנהל המשפט נגד אדם בגין עבירה שעבר בחפץ רשאי בית המשפט לצוות על החזרת החפץ לאדם התובע בו זכות או לצוות שינהגו בו בדרך אחרת; אם לא ניתן צו על ידי בית משפט או לא הייתה עבירה בחפץ או לגביו- תשיב המשטרה את החפץ לאדם שממנו נלקח.

כאשר החפץ הוגש כראיה לבית משפט, בית המשפט יצווה מה ייעשה בחפץ.

חילוט החפץ

בית משפט רשאי לצוות על חילוט חפץ המוחזק בידי המשטרה אם האדם שהורשע במעשה העבירה שנעשה בחפץ או לגביו הוא בעלי החפץ.

כאשר החפץ ניתן לנאשם כשכר בעד ביצוע העבירה בה הורשע או כאמצעי לביצועה או בעד ביצוע עבירה אחרת הקשורה בעבירה בה הורשע או כאמצעי לביצועה, והחפץ ניתן לנאשם מאת בעליו או מי שמחזיק בו כדין או על דעתו, ניתן לצוות על חילוטו.

על צו חילוט ניתן לערער כחלק מגזר הדין.

תגיות: עורך דין פלילי בצפון |  עורך דין פלילי בטבריהעורך דין פלילי בנצרת | עורך דין פלילי בנצרת עלית | עורך דין פלילי בקרית שמונה | עורך דין פלילי בכרמיאל | עורך דין פלילי בעכו | עורך דין פלילי בעפולה | עורך דין פלילי בקצריןעורך דין לעבירות מין  | עורך דין לשחרור ממעצר |