כתב אישום

כתב אישום הינו הבסיס לקיומו של ההליך הפלילי והוא מוגש על ידי המדינה-המאשימה באמצעות תובע מוסמך.

בסיום החקירה מחליטה יחידת החקירות המשטרתית או הגוף החוקר (כגון: הרשות להגבלים עסקיים, רשויות המס, מצ"ח) האם להמליץ על הגשת כתב אישום. התיק מועבר, בהתאם לעבירה, לתובע מוסמך (ליחידת התביעות המשטרתית, לפרקליטות המחוז, לפרקליטות הצבאית, או למי שהוסמך ע"י היועץ המשפטי לממשלה לשמש כתובע). התובע בוחן את הראיות ומחליט, אם מצא כי קיימות ראיות להוכחת האשמה וכי קיים עניין לציבור האם, להגיש כתב אישום, כאשר המלצת היחידה החוקרת אינה מחייבת את התובע. קרי, ההחלטה האם להגיש כתב אישום היא של תובע מוסמך ולא של הגוף החוקר.

בעבירות מסויימות, ישנה סמכות ליחידה החוקרת לסגור את תיק החקירה גם מבלי להעבירו לתובע מוסמך.

פרטי כתב האישום

הפרטים אותם חובה לכלול בכתב האישום:

  • שם בית המשפט אליו מוגש כתב האישום.
  • ציון מדינת ישראל כמאשימה או שם הקובל ומענו.
  • שם הנאשם ומענו.
  • תאור העובדות המהוות את העבירה.
  • הוראות החיקוק לפיהן מואשם הנאשם.
  • שמות עדי התביעה.

תיקון כתב האישום

לאחר הגשת כתב האישום, לא ניתן יהיה להאשים את הנאשם בדברים שאינם מופיעים בו מבלי לתקן את כתב האישום.

לתובע סמכות לתקן את כתב האישום עד לתחילת המשפט (שלב ההקראה), ללא צורך בקבלת אישור בית המשפט לתיקון, על ידי מסירת הודעה בכתב לבית המשפט המפרטת את התיקון.

לאחר תחילת המשפט- קרי לאחר שהוקרא כתב האישום לנאשם, אין ביכולת התובע להודיע על תיקונו, ללא רשות בית המשפט (למעט במקרים של חילוט לפי פקודת הסמים המסוכנים ולפי חוק איסור הלבנת הון), אשר ישמע קודם לכן את עמדת הנאשם בעניין.

ביטול כתב אישום

אף לאחר הגשתו של כתב האישום ישנה אפשרות להביא לחזרתה של רשות התביעה מכתב האישום.

כאשר תובע חוזר בו מכתב האישום לפני תשובת הנאשם לאישום, יבטל בית המשפט את כתב האישום אולם יהא ניתן להגיש כתב אישום בשנית נגד הנאשם בגין אישום זה.

כאשר תובע חוזר בו מכתב האישום לאחר תשובת הנאשם לאישום, יזכה בית המשפט את הנאשם מאותו כתב אישום, ולא יהא ניתן להגיש שוב כתב אישום בגין אישום זה כנגד הנאשם.

הגשת כתב אישום אינה סותמת את הגולל ואינה מונעת את האפשרות לבוא בדברים ולנהל משא ומתן עם רשות התביעה במטרה לשכנעה לחזור בה מכתב האישום.

בהסכמת התובע והנאשם רשאי בית המשפט לבטל כתב אישום, בכל עת עד להכרעת הדין, ודין ביטול יהא כדין ביטול לפני תשובת הנאשם. כתב אישום שבוטל במצב זה, לא יוגש מחדש אלא באישור היועץ המשפטי לממשלה.

ביכולתו של עורך דין פלילי מיומן, בנסיבות ובמקרים מסוימים, ותוך הצגת חומר ראיות שאינו מצוי בידי רשות התביעה לשכנעה לחזור בה מכתב האישום.

ביטול כתב אישום ייתכן גם כאשר מועלות טענות הגנה העומדות לרשותו של נאשם בפלילים ואשר על פי טיבן ואופיין מקומן הטבעי הוא לפני תחילת בירור האשמה. טענות מעין אלו הן: חוסר סמכות עניינית; חוסר סמכות בינלאומית; פגם או פסול בכתב האישום; העובדות המתוארות בכתב האישום אינן מהוות עבירה; זיכוי קודם או הרשעה קודמת; משפט אחר תלוי ועומד; חסינות; התיישנות העבירה; חנינה אישית ע"י נשיא המדינה והגנה מן הצדק.

יש לזכור שבהליך פלילי על המאשימה להוכיח את אשמתו של הנאשם מעבר לספק סביר (רף השונה והגבוה בהרבה מהרף אותו צריך לצלוח תובע בתביעה אזרחית). לפיכך, אין הדבר מחייב כי כל כתב אישום יסתיים בסופו של הליך בהרשעת הנאשם.

ההליך הפלילי

המשפט עצמו נפתח בהקראת כתב האישום לנאשם. בשלב זה הנאשם יכול להעלות את הטענות טענות המקדמיות. לאחר ההקראה הנאשם צריך להשיב לאישום. קרי, למסור את עמדתו בנוגע לעובדות המיוחסות לו בכתב האישום. היה ולנאשם טענת "אליבי" זהו המקום הטבעי להעלותה.

היה והנאשם כפר בעובדות כתב האישום או בחלקן, תתנהל פרשת התביעה בה תציג התביעה את ראיותיה להוכחת עובדות כתב האישום. בתום שלב זה יכול הנאשם להעלות טענת "אין להשיב לאשמה". קבלה של טענת אין להשיב לאשמה ע"י בית המשפט תביא לזיכויו הנאשם.

אם נדחתה טענת אין להשיב לאשמה תתחיל פרשת ההגנה, בא יציג הנאשם את כל הראיות שברשותו להוכחת חפותו.

במקרים מסוימים, שהינם בד"כ חריגים, מתבצע הליך של גביית עדות מוקדמת מעד או מספר עדים בתיק.

בסיום שלב הבאת הראיות יערכו הצדדים סיכומים (בע"פ ו/או בכתב) לעניין האשמה.

לאחר שלב הסיכומים תינתן ע"י בית המשפט הכרעת דין בה יקבע אם יש להרשיע או לזכות את הנאשם.היה ובית משפט מחליט לזכות את הנאשם מסתיים למעשה ההליך הפלילי ורק התביעה יכולה לערער על הכרעת הדין. במקרה של זיכוי הנאשם בית המשפט מציין זאת בתחילת הכרעת הדין.

היה ובית המשפט מחליט להרשיע את הנאשם יביאו התביעה ולאחריה הנאשם ראיות לעניין העונש ולאחר מכן ישמעו סיכומים לעניין העונש. לנאשם הזכות לומר את "המילה האחרונה" בטרם ייגזר דינו.

בגזר הדין נקבע העונש שהטיל בית המשפט על הנאשם. פסק הדין הינו שילוב של הכרעת הדין וגזר הדין. על פסק הדין יכול הנאשם לערער הן על ההרשעה והן על העונש, והתביעה על קולת העונש.

לאחר מתן פסק הדין יכול כ"א מהצדדים לבקש את עיכוב הביצוע וזאת לשם הגשת ערעור. את הערעור יש להגיש לערכאה דלמעלה תוך 45 ימים מיום מתן פסק הדין.

הוגש נגדי כתב אישום, מה עליי לעשות?

להגשת כתב אישום כנגד אדם נורמטיבי לחלוטין יכולות להיות השפעות רבות על מקום עבודתו, פרנסתו, עתידו, קשריו המשפחתיים ואף על חייו האישיים. יכולתו של אדם מן היישוב להתמודד לבד עם האישומים נגדו הינה מוגבלת.

במידה והוגש נגדך כתב אישום מומלץ לפנות בהקדם לעורך דין המתמחה בתחום הפלילי בכדי לקבל ייעוץ משפטי הולם.

כאמור, הגשת כתב אישום אינה סוף פסוק ואינה סותמת את הגולל לנהל משא ומתן עם המאשימה במטרה לשכנעה לחזור בה מהאישום ולבטל את כתב האישום. ביכולתו של עורך דין פלילי מנוסה, לאחר בחינת חומר הראיות, שמיעת גרסתך לעבירות המיוחסות בכתב האישום, ובחינת הנסיבות המתאימות, להציג בפני התביעה ראיות שלא היו בידה עובר להחלטה על הגשת כתב האישום, להציג את הראיות מנקודת ראות אחרת שמערערת את היסוד להגשת כתב האישום, לעורר ספק סביר באשמתך, וכן להציג נסיבות נוספות רלוונטיות שמאפשרות לתביעה לחזור בה מכתב האישום. כמו כן, באפשרותו של עורך דין מטעמך לבוא בדברים עם המאשימה ולנהל משא ומתן לגבי ניהול ההליך הפלילי, העבירות המיוחסות לך בכתב האישום, תיקון כתב האישום, מחיקת עובדות מכתב האישום,  מחיקת עבירות וסעיפי אישום מכתב האישום,  עריכת הסדר טיעון וכו'.

עורך דין פלילי אילן מזרחי בעל ניסיון רב בייצוג נאשמים שהוגש נגדם כתב אישום ולזכותו הצלחות רבות בתחום הכוללות, בין היתר, מחיקה וחזרה מכתבי אישום לאחר הגשתם.

הוגש נגדך כתב אישום ? אתה חשוד בביצוע עבירה פלילית? מחפש עורך דין פלילי? – צור קשר עם עו"ד פלילי אילן מזרחי על מנת לקבל ייעוץ משפטי.

מדוע לבחור בעורך דין פלילי אילן מזרחי ?

תגיות: עורך דין פלילי בצפון | עורך דין לעבירות מין | עורך דין לעבירות מין בצפוןעבירות מין | פדופיליה / פדופיל | קיום יחסי מין עם קטין / קטינה בהסכמה | מעשה סדום | הטרדה מינית | עבירת מין | אלימות במשפחה | תקיפת בת זוג | איומים | עורך דין פלילי בטבריהעורך דין פלילי בנצרתעורך דין פלילי בקרית שמונה | עורך דין פלילי בכרמיאל | עורך דין פלילי בעכו | עורך דין פלילי בעפולה | עורך דין פלילי בנצרת עיליתעורך דין פלילי בקצרין | עורך דין פלילי בגולןעורך דין לשחרור ממעצר | עורכי דין פליליים בצפון | עורכי דין פליליים באזור הצפון | עורך דין כתב אישום | עורך דין לכתב אישום | עורך דין פלילי לכתב אישום | עורך דין אלימות במשפחה | עורך דין סמים | עורך דין חקירה באזהרה | עורכי דין לעבירות מין | עו"ד כתב אישום |