עבירות מין מבוצעות, בדרך כלל, במקומות מוצנעים ובנוכחות העבריין והקורבן בלבד ולכן, כאשר מדובר בעלילה, קיים קושי לנאשם להוכיח את חפותו.

לחקירה הראשונית ישנה בכל תיק חשיבות מכרעת ובמיוחד בתיק בו מדובר בחשד לביצוע עבירות מין.

לא אחת בת זוג, חברה לשעבר, בן או בת משפחה וכדומה מאיימים כי יגישו תלונה על ביצוע עבירת מין כלפיהן, כאשר הסיבות לכך יכולות להיות שונות ומגוונות (ניסיון להשיג יתרון בהליכים משפטיים, ניסיון לסחיטה, אהבה נכזבת וכו').

בתיקים בהם קיים חשד לביצוע עבירות מין ישנה חשיבות מכרעת להתייעצות עם עורך דין מומחה בתחום הפלילי בכלל ובעבירות מין בפרט, שכן ניתן וחשוב, כבר בשלבי החקירה והמעצר הראשוניים, להציג בפני המשטרה את המניע לעלילה על ידי המתלונן/ת. עדות על מניע לנקמה שתועלה בשלב מאוחר יותר יכולה להיחשב כעדות כבושה. משכך, ייצוג ע"י עורך דין פלילי בחשד לביצוע עבירת אונס, מעשה סדום, מעשה מגונה ועבירות מין אחרות הינו הכרחי ביותר.

במקרה בו אוימת כי תוגש נגדך תלונת שווא בגין ביצוע עבירה כלשהי, ועבירת מין בפרט, מומלץ לפנות מיידית למשטרה ולהגיש תלונה בגין איומים. התעלמות מהאיום שהושמע כלפיך בתקווה כי מדובר באיום סרק וכי הוא לא ימומש לעולם יכול להתברר בעתיד כגורלי. היה וימומש האיום, ותוגש נגדך תלונת שווא, עדותך בדבר האיומים כלפיך קודם לכן תתקבל בספקנות שכן הנטייה הטבעית הינה לייחס אמינות למתלונן הראשון, כאשר תלונתך בגין האיומים תשתמע כתלונה נגדית במטרה לחמוק מהתלונה נגדך. כמו כן, כאשר מדובר באיומים חוזרים ונשנים בדבר הגשת תלונת סרק, מומלץ לאסוף ראיות שיכולות בבוא היום להוכיח את חפותך המוחלטת.

האם ניתן להרשיע אדם בעבירות מין על סמך עדות יחידה של מתלוננת / קורבן בלבד?

לצערי הרב התשובה לכך הינה חיובית וניתן להרשיע אדם בעבירות מין חמורות על סמך עדות יחידה של המתלוננת / הקורבן בלבד.

הכלל במשפט הישראלי הינו כי אין כל מניעה להרשיע אדם, תהא העבירה חמורה ככל שתהא, על סמך עדותו של עד יחיד. יחד עם זאת בפסיקה נקבע כי כאשר מדובר בהרשעה על סמך עדות יחידה ישנו צורך ב"אזהרה עצמית" של השופט כי בפניו עדות יחידה וכי יש לבחון ולשקול בקפידה יתרה האם ניתן להסתפק בעדות יחידה זו כבסיס להרשעה. חובה זו של בית המשפט אינה חובה פורמאלית כי אם חובה עניינית.

כאשר בית המשפט מרשיע נאשם בעבירת מין / עבירות מין על פי עדות יחידה של הנפגע מחובתו לפרט בהכרעת הדין מה הניע אותו להסתפק בעדות זו. קרי בהכרעת הדין תובא הנמקה העומדת בבסיס אימוצה של עדות שכזו. עבירות מין לעניין זה הינן עבירות המנויות בפרק י' סימן ה' לחוק העונשין, התשל"ז-1977. קרי עבירות של אינוס, בעילה אסורה בהסכמה, מעשה סדום, יחסי מין בין מטפל נפשי למטופל, מעשה מגונה, מעשה מגונה בפומבי ועבירות מין במשפחה ובידי אחראי על חסר ישע.

כידוע, עבירות מין כגון אונס, מעשה סדום, מעשים מגונים וכדומה, מבוצעות, בדרך כלל, במקומות מוצנעים ובנוכחות העבריין וקורבנו בלבד. בתי המשפט ערים לכך כי מצב זה חושף גם את מי שלא חטא, לסכנה כי יהיה קורבן לעלילת שווא ונוצר מצב שהקורבן הפעם הינו הנאשם אשר נדרש להוכיח את חפותו מאותו טעם של היעדר עדי ראיה. לפיכך נקבע ע"י בית המשפט העליון כי הדבר מחייב לנהוג בתיקים אלה (בהם יש את עדות קורבן עבירות המין אל מול עדות הנאשם) בזהירות כפולה ומכופלת, ולא להסתפק בתלונתו של הקורבן, אלא לבחון אם יש בראיות הנוספות כדי לבסס את הרשעת הנאשם מעבר לספק סביר.

בקטגוריית עבירות מין נכללות עבירות הכרוכות במגע בגופו של קורבן העבירה, בהצגת מראות מיניים לנגד עיניו, בדיבורים פוגעניים בעלי הקשר מיני וכדומה.

מרבית עבירות המין מוגדרות בחוק העונשין. עבירות מין נוספות מוגדרות בחוק למניעת הטרדה מינית.

עבירות המין הנכללות בחוק העונשין הן:

 • עבירת אינוס / אונס המוגדרת כבעילת אשה:
 • (1) שלא בהסכמתה החופשית;

(2) בהסכמת האשה שהושגה במרמה לגבי מיהות העושה או מהות המעשה;

(3) כשהאשה היא קטינה שטרם מלאו לה ארבע עשרה שנים, אף בהסכמתה; או

(4) תוך ניצול מצב של חוסר הכרה בו שרויה האשה, או מצב אחר המונע ממנה לתת הסכמה חופשית;

(5) תוך ניצול היותה חולת נפש או לקויה בשכלה, אם בשל מחלתה או בשל הליקוי בשכלה לא הייתה הסכמתה לבעילה הסכמה חופשית.

העונש הקבוע בחוק בגין עבירת האונס הינו 16 שנות מאסר.

כאשר האונס בוצע באחת מהנסיבות הבאות, דין האונס הינו 20 שנות מאסר:

(1) בקטינה שטרם מלאו לה שש עשרה שנים ובנסיבות המפורטות בסעיפים (1), (2), (4) או (5) לעיל;

(2) באיום בנשק חם או קר;

(3) תוך גרימת חבלה גופנית או נפשית או הריון;

(4) תוך התעללות באשה, לפני המעשה, בזמן המעשה, או אחריו;

(5) בנוכחות אחר או אחרים שחברו יחדיו עמו לביצוע האינוס בידי אחד או אחדים מהם.

"בועל"- מוגדר בחוק כמחדיר איבר מאיברי הגוף או חפץ לאיבר המין של האשה.

בהתאם להגדרה הקבועה בחוק הרי שמדובר בהחדרה של איבר או חפץ לאיבר המין של האשה ומשכך עבירת האונס יכולה להתבצע רק באשה / ילדה ולא יכולה להתבצע כלפי גבר / ילד, וזאת להבדיל מעבירה של מעשה סדום שיכולה להתבצע הן כלפי גבר והן כלפי אשה. כמו כן עבירת האונס יכולה להתבצע גם כאשר מדובר בהחדרה של אצבע, או חפץ לאיבר מינה של האשה.

אחת החלופות לעבירת האונס הינה העדר הסכמה חופשית של האשה. חשוב לזכור כי בהתאם לפסיקה הרווחת כיום העדר הסכמה חופשית אינה חייבת להתבטא בהתנגדות פיזית של האשה למעשה והיא יכולה להתבטא בחוסר שיתוף פעולה של האשה, בפאסיביות, בבלבול ומבוכה, ב"קפיאה", באמירה קצרה וכדומה. הנטייה לחשוב כי היה והאשה לא הביעה התנגדות פיזית למעשה ומשכך המעשים בוצעו בהסכמתה החופשית, הינה מוטעית.

למעשה גם בעל המקיים יחסי מין עם בת זוגו באופן קבוע במשך שנים יכול למצוא את עצמו, ביום בהיר אחד, חשוד בביצוע עבירת אונס של בת הזוג, לאחר שבת הזוג התלוננה כי יחסי המין בוצעו לאחר שטענה כי "אין לה חשק" ולאחר שהבעל המשיך במעשיו היא הייתה פאסיבית.

גם כאשר הבעילה נעשתה בהסכמתה החופשית של האשה עדיין המעשה יכול להיחשב כאונס וזאת כאשר הסכמת האשה הושגה במרמה לגבי מיהות העושה (התחזות לגניקולוג, אדם מפורסם וכדומה) או מהות המעשה (החדרת אצבעות לאיבר המין לשם ביצוע בדיקה רפואית).

כאשר מדובר בקטינה שטרם מלאו לה 14 שנים הרי שבעילה שלה גם אם נעשתה בהסכמתה החופשית והמלאה, אף כאשר הקטינה הייתה זו אשר יזמה ושכנעה את הגבר לקיום היחסים (ולצערנו יש לא מעט מקרים כאלו), הרי שמדובר באונס. לעניין זה ראה המחוקק להדגיש כי הסכמה של קטינה מתחת לגיל 14 לקיום יחסי מין אינה יכולה להיחשב כ"הסכמה".

בעילה של אשה תוך ניצול מצב של חוסר הכרה בו שרויה היא, או מצב אחר המונע ממנה לתת הסכמה חופשית, כגון במצב בו האשה תשושה, מעורפלת חושים, תחת השפעת אלכוהול או סמים, ייחשב אף הוא כאונס. מקרים מעין אלו מתרחשים לא אחת בין אנשים צעירים המבלים ושותים עד כדי עירפול חושים ומקיימים יחסי מין, כאשר למחרת בבוקר כשהבחורה מתפכחת מהשתיה היא טוענת כי קיום יחסי המין נעשה תוך ניצול מצבה שמנע ממנה לתת הסכמה חופשית, ואילו הגבר טוען כי קיום יחסי המין נעשה בהסכמה מלאה וכי הבחורה אף "זרמה" איתו.

כאשר ישנה היכרות מוקדמת בין הנאשם לבין המתלוננת (בני זוג, חבר וחברה, זוג מכרים, ידידים וכדומה) הרי שמרבית התלונות בעניין האונס עניינן האם המעשים בוצעו בהסכמה חופשית של המתלוננת אם לאו, או שמא מדובר בעלילה.

באשר להסכמה החופשית יכולה להתעורר הסוגיה כאשר תחילת המעשים שכללו נשיקות, התגפפות, התפשטות וכדומה נעשו בהסכמה חופשית של האשה שעל כך היא אינה חולקת, ואילו בעניין קיום יחסי המין המלאים ישנה סתירה בין הגרסאות, כאשר הגבר מחד טוען להסכמה חופשית ומלאה של האשה כפי שהיה מלכתחילה עת התגפפו והתנשקו כאשר האשה לא הביעה כלל את התנגדותה, ואילו האשה מאידך טוענת כי הסכמתה החופשית הייתה רק לשלב הראשון ולא לשלב של קיום יחסי המין המלאים בו היא הייתה נבוכה ממעשיו של הגבר ולמעשה "קפאה".

היה ואין היכרות מוקדמת בין הנאשם למתלוננת על עבירת האונס / או עבירת מין אחרת, השאלה העיקרית המתעוררת בד"כ הינה לגבי זהות מבצע העבירה.

 • בעילה אסורה בהסכמה

עבירת בעילה אסורה בהסכמה מוגדרת כ:

(1) בעילת קטינה שמלאו לה ארבע עשרה שנים וטרם מלאו לה שש עשרה שנים, והיא אינה נשואה לבועל, או בעילת קטינה שמלאו לה שש עשרה שנים וטרם מלאו לה שמונה עשרה שנים, תוך ניצול יחסי תלות, מרות, חינוך או השגחה, או תוך הבטחת שווא לנישואין;

לעניין סעיף זה, יראו מטפל נפשי שהוא פסיכולוג, פסיכיאטר או עובד סוציאלי, או מי שהתחזה לאחד מאלה, שבעל קטינה שמלאו לה שש עשרה שנים וטרם מלאו לה שמונה עשרה שנים, במהלך התקופה שבה ניתן לקטינה טיפול נפשי על ידו, כאילו עשה את המעשה האמור תוך ניצול יחסי תלות; חזקה זו לא תחול אם מעשים כאמור החלו לפני תחילתו של הטיפול הנפשי במסגרת קשר זוגי.

העונש הקבוע בחוק בגין בעילה אסורה בהסכמה בנסיבות כמפורט לעיל הינו- 5 שנות מאסר.

(2) בעילת אישה שמלאו לה שמונה עשרה שנים תוך ניצול מרות ביחסי עבודה או בשירות או עקב הבטחת שווא לנישואין תוך התחזות כפנוי למרות היותו נשוי;

העונש הקבוע בחוק בגין בעילה אסורה בהסכמה בנסיבות כמפורט לעיל הינו- 3 שנות מאסר.

"בועל"- מוגדר בחוק כמחדיר איבר מאיברי הגוף או חפץ לאיבר המין של האשה.

בהתאם להגדרה הקבועה בחוק עבירת בעילה אסורה בהסכמה יכולה להתבצע רק באשה / ילדה ולא יכולה להתבצע כלפי גבר / ילד וזאת להבדיל מעבירה של מעשה סדום שיכולה להתבצע הן כלפי גבר והן כלפי אשה.

 • מעשה סדום

מעשה סדום מוגדר כהחדרת איבר מאיברי הגוף או חפץ לפי הטבעת של אדם, או החדרת איבר מין לפיו של אדם. מעשה סדום מתאר עבירת מין שבה בוצע מין אנאלי או מין אוראלי.

        הענישה בגין ביצוע מעשה סדום הינה כדלקמן:

 • 1)העושה מעשה סדום באדם שמלאו לו ארבע עשרה שנים וטרם מלאו לו שש עשרה שנים, או העושה מעשה סדום באדם שמלאו לו שש עשרה שנים וטרם מלאו לו שמונה עשרה שנים, תוך ניצול יחסי תלות, מרות, חינוך או השגחה, דינו- מאסר 5 שנים.
 • העושה מעשה סדום באדם שמלאו לו שמונה עשרה שנים תוך ניצול מרות ביחסי עבודה או בשירות, דינו מאסר 3 שנים.

העושה מעשה סדום באחת הנסיבות המנויות בסעיף 345 לחוק העונשין, בשינויים המחוייבים, דינו כדין אונס. קרי העושה מעשה סדום בנסיבות אינוס, דינו- 16 שנות מאסר וכאשר מדובר בביצוע מעשה סדום בנסיבות אינוס מחמירות, דינו- 20 שנות מאסר.

 • מעשה מגונה

מעשה מגונה מוגדר כמעשה לשם גירוי, סיפוק או ביזוי מיניים.

עבירת המעשה המגונה הינה מסוג עבירות ההתנהגות ששולב בהן יסוד של מטרה מיוחדת אשר המעשה נועד להשיג. האמירה "לשם" משמעה יעד, מטרה או תכלית שלשמה נעשה המעשה.

היסוד הנפשי בעבירה נקשר לדרישה הכלולה בהגדרת ה"המעשה המגונה" כי הוא ייעשה לשם גירוי, סיפוק או ביזוי מיני. הוא מבטא דרישה לקיומה של מטרה להשיג את אחת התכליות הנקובות בו. מכאן, שלצורך אחריות פלילית אין די בכך שהמעשה יהיה על פניו פגום מהבחינה המוסרית אם לא נתלוותה לו מטרה להשיג את אחד היעדים כאמור. ככזו, עבירת המעשה המגונה מחייבת הוכחת קיומה של מטרה כיסוד נפשי בעבירה אולם אין בצידה דרישה להתממשות אותו יעד. די בכך שהמטרה המייחדת את היסוד הנפשי שבעבירה הייתה לנגד עיני העושה בשעת עשיית המעשה.

כדי לקיים את היסוד הנפשי בעבירה של מעשה מגונה יש צורך להוכיח אחת משלוש חלופות:  א. מטרת המעשה הייתה לשם גירויו המיני של העושה; ב. מטרת המעשה הייתה לשם סיפוקו המיני של העושה; ג. מטרת המעשה הייתה לגרום לביזויו המיני של הקורבן.

בהגדרה של מעשים מגונים נכללים נגיעות בגופו של אחר בהקשר מיני כגון: ליטוף, חיבוק, נגיעה באזור מוצנע, נשיקה שלא על רקע משפחתי או חברי, התחככות בהקשר מיני וכדומה. ויובהר, העבירה תחשב למעשה מגונה גם אם החיבוק, הליטוף או הנגיעה נעשו בלבוש מלא של הקורבן.

באשר למעשה מגונה בפומבי המדובר במעשים שאינם כוללים מגע בקורבן ובד"כ המדובר בהתערטלות, חשיפה או נגיעה באיבר המין, אוננות בפני אחר וכדומה.

העונש הקבוע בחוק בגין ביצוע מעשה מגונה תלוי בנסיבות ביצוע העבירה:כאשר מדובר במעשה מגונה שבוצע בנסיבות אינוס, קרי מעשה מגונה שבוצע בהסכמת האשה שהושגה במרמה לגבי מיהות העושה או מהות המעשה; כשהאשה היא קטינה שטרם מלאו לה ארבע עשרה שנים, אף בהסכמתה; או תוך ניצול מצב של חוסר הכרה בו שרויה האשה, או מצב אחר המונע ממנה לתת הסכמה חופשית; או תוך ניצול היותה חולת נפש או לקויה בשכלה, אם בשל מחלתה או בשל הליקוי בשכלה, העונש הינו 7 שנות מאסר.

כאשר מדובר במעשה מגונה שבוצע בקטינה שטרם מלאו לה שש עשרה שנים ובנסיבות אינוס; או באיום בנשק חם או קר; תוך גרימת חבלה גופנית או נפשית;  תוך התעללות באשה, לפני המעשה, בזמן המעשה, או אחריו; בנוכחות אחר או אחרים שחברו יחדיו עמו לביצוע המעשה המגונה בידי אחד או אחדים מהם, העונש הינו 10 שנות מאסר.

כאשר מדובר בביצוע מעשה מגונה שלא בנסיבות המפורטות לעיל העונש הקבוע בחוק הינו 3 שנות מאסר. אולם כאשר בוצעה העבירה תוך שימוש בכוח או הפעלת אמצעי לחץ אחרים, או תוך איומים באחד מאלה, כלפי האדם או כלפי זולתו, דינו של עובר העבירה- 7 שנות מאסר.

כאשר מדובר בביצוע מעשה מגונה באדם שהוא קטין שמלאו לו 14 שנים תוך ניצול יחסי תלות, מרות, חינוך, השגחה, עבודה או שירות, דינו של עובר העבירה- 4 שנות מאסר.

העושה מעשה מגונה בפומבי בפני אדם אחר, ללא הסכמתו, או העושה מעשה כאמור בכל מקום שהוא תוך ניצול יחסי תלות, מרות, חינוך, השגחה, עבודה או שירות, דינו- שנת מאסר.

העושה, בכל מקום שהוא, מעשה מגונה בפני אדם שטרם מלאו לו 16 שנים, דינו- מאסר 3 שנים.

 • המעשים שהם בגדר הטרדה מינית לפי חוק למניעת הטרדה מינית, התשנ"ח-1998:
 • סחיטה באיומים, כאשר המעשה שהאדם נדרש לעשותו הוא בעל אופי מיני;
 • מעשים מגונים כהגדרתם בחוק העונשין;
 • הצעות חוזרות בעלות אופי מיני, המופנות לאדם אשר הראה למטריד כי אינו מעוניין בהצעות האמורות, גם אם המוטרד לא הראה למטריד כי אינו מעוניין בהצעות או בהתייחסויות האמורות, כאשר יש בהן ניצול יחסי מרות, תלות, חינוך או טיפול;
 • התייחסויות חוזרות המופנות לאדם, המתמקדות במיניותו, כאשר אותו אדם הראה למטריד כי אינו מעוניין בהתייחסויות האמורות, גם אם המוטרד לא הראה למטריד כי אינו מעוניין בהצעות או בהתייחסויות האמורות, כאשר יש בהן ניצול יחסי מרות, תלות, חינוך או טיפול;
 • התייחסות מבזה או משפילה המופנית לאדם ביחס למינו או למיניותו, לרבות נטייתו המינית;
 • (6) פרסום תצלום, סרט או הקלטה של אדם, המתמקד במיניותו, בנסיבות שבהן הפרסום עלול להשפיל את האדם, או לבזותו ולא ניתנה הסכמתו לפרסום
 • התנכלות– הינה פגיעה מכל סוג שהוא שמקורה בהטרדה מינית, או בתלונה או בתביעה, שהוגשו על הטרדה מינית.

הטרדה מינית והתנכלות הן עבירות פליליות ועוולות אזרחיות.

בגין הטרדה מינית והתנכלות ניתן להעמיד לדין פלילי את המטריד / מתנכל כשהעונש הקבוע בחוק הינו מאסר; כמו כן, בית המשפט רשאי לפסוק למותקף פיצוי על הנזק שנגרם לו כאשר ניתן לתבוע פיצוי אף ללא הוכחת נזק.

לפיכך,

להלן מס' חוקים הבאים להגן על הציבור מפני עברייני מין:

 • חוק הגנה על הציבור מפני עברייני מין בא להגן על הציבור מפני ביצוע עבירות מין חוזרות על ידי עברייני מין, באמצעות הערכת מסוכנות בשלבים השונים של ההליך המשפטי ותוכנית פיקוח ומעקב.
 • חוק למניעת העסקה של עברייני מין במוסדות מסוימים קובע כי "מעסיק לא יקבל לעבודה במוסד ולא יעסיק בעבודה במוסד, בגיר שהורשע בעבירת מין שאותה ביצע בהיותו בגיר".
 • חוק מגבלות על חזרתו של עבריין מין לסביבת נפגע העבירה מטרתו להגן על נפגע עבירה ולמנוע נזק נוסף שעלול להיגרם לו מהיתקלות תדירה בעבריין מין שפגע בו, בלי לפגוע במידה העולה על הנדרש בזכויותיו של עבריין המין.
 • חוק סיוע לקטינים נפגעי עבירות מין או אלימות קובע את זכותו של קטין נפגע עבירת מין או אלימות לקבלת סיוע ראשוני במרכז סיוע אשר יוחד לעניין זה.
 • חוק הנוער (טיפול והשגחה) אוסר פרסום שמו של קטין או כל דבר אחר העשוי להביא לידי זיהויו של קטין או לרמוז על זיהויו בהקשר של עבירת מין שנעברה בו.
 • חוק זכויות נפגעי עבירה כולל במסגרתו זכויות מיוחדות לנפגעי עבירות מין.

עורך דין פלילי אילן מזרחי מתמחה בייצוג חשודים / נאשמים בביצוע עבירות מין ולזכותו הצלחות מרובות בתחום. כך לדוגמא הצליח עורך דין אילן מזרחי להוכיח לא אחת כי התלונות בגין ביצוע עבירות מין היו תלונות שקריות בעלות מניע מובהק:

כך כאשר 3 בנות ואם ניסו להרחיק את האב האלים ולהשתלט על דירתו העלילו עליו כי פגע בהן מינית וביצע כלפיהן עבירות של אונס, מעשה סדום, מעשים מגונים, הדחה בחקירה ועוד;

כאשר בת זוג שלא הייתה שבעת רצון כי בן זוגה לשעבר מצר את צעדיה טפלה נגדו תלונות שווא בגין 2 מקרי אונס;

כאשר חברה אשר נפגעה מיחסו של בן זוגה העלילה עליו כי אנס אותה כאשר יחסי המין התקיימו בהסכמה מלאה;

כאשר בת זוג שנמצאת בהליכי גירושין העלילה על בן הזוג כי ביצע בה מעשה מגונה;

כאשר קטינה שחששה שחבר משפחה יספר לאמה על הצעותיה המיניות אליו, העלילה עליו כי ביצע כלפיה במשך כשנתיים מעשים מגונים, מעשי סדום וניסיון אינוס;

כאשר מאהבת ניסתה לשחרר את בן זוגה שנעצר לאחר שהיכה את המאהב העלילה על אונס שבוצע ע"י המאהב והסתירה את הרומן שהיה ביניהם;

כאשר בת זוג ניסתה להעליל על בן זוגה לשעבר על ביצוע עבירות מין בבנה והכל במטרה לסחוט ממנו כספים;

כאשר אב שמסוכסך עם נהג הסעות ניסה להעליל על הנהג כי ביצע מעשים מגונים בבתו הקטנה;

כאשר קרובת משפחה התלוננה כי גיסה ביצע עבירות מין חמורות בשני ילדיה וכן ביצע בעבר כלפיה וכלפי קרובת משפחה אחרת עבירות של מעשי סדום, אינוס ומעשים מגונים;

 כאשר קטין שנפגע לאחר שבן זוגו בעבר יצא עם אחר טען כי בן הזוג ביצע כלפיו מעשה סדום כאשר יחסי המין עם בן הזוג בוצעו בהסכמה מלאה ולאורך תקופה;ועוד.

הוזמנת לחקירה במשטרה? אתה חשוד בביצוע עבירות מין? קיימת יחסי מין בהסכמה ואתה חשוד בביצוע אונס? אתה חשוד בביצוע אונס? אתה חשוד בביצוע הטרדה מינית ? אתה חשוד בביצוע מעשה מגונה? הוגש נגדך כתב אישום בגין ביצוע מעשה מגונה? מחפש עורך דין פלילי לייצוג בחשד לביצוע עבירות מין? – צור קשר עם עו"ד פלילי אילן מזרחי על מנת לקבל ייעוץ משפטי.

מדוע מומלץ לבחור בעורך דין פלילי אילן מזרחי ?

תגיות: עורך דין פלילי בצפון | עורך דין לעבירות מין | עורך דין לעבירות מין בצפוןעבירות מין | פדופיליה / פדופיל | קיום יחסי מין עם קטין / קטינה בהסכמה | מעשה סדום | הטרדה מינית | עבירת מין | אלימות במשפחה | תקיפת בת זוגעורך דין פלילי בטבריהעורך דין פלילי בנצרתעורך דין פלילי בקרית שמונה | עורך דין פלילי בכרמיאל | עורך דין פלילי בעכו | עורך דין פלילי בעפולה | עורך דין פלילי בנצרת עיליתעורך דין פלילי בקצרין | עורך דין פלילי ברמת הגולןעורך דין לעבירות מין  | עורך דין לשחרור ממעצר |