חטא– עבירה שנקבע לה עונש מאסר לתקופה שאינה עולה על שלושה חודשים, ואם העונש הוא קנס בלבד- קנס שאינו עולה על שיעור הקנס שניתן להטיל בשל עבירה שעונשה הוא קנס שלא נקבע לו סכום.

עוון– עבירה שנקבע בצידה עונש מאסר לתקופה העולה על שלושה חודשים ושאינה עולה על שלוש שנים; ואם העונש הוא קנס בלבד- קנס העולה על שיעור הקנס שניתן להטיל בשל עבירה שעונשה הוא קנס שלא נקבע לו סכום.

פשע– עבירה שנקבע לה עונש חמור ממאסר לתקופה של שלוש שנים.

התיישנות עבירות

תקופת ההתיישנות נקבעת לפי סוג העבירה והינה כדלקמן:

בפשע שדינו מיתה או מאסר עולם– עשרים שנה.

בפשע אחר– עשר שנים.

בעוון– חמש שנים.

בחטא– שנה אחת.

כאשר מבצע העבירה הינו קטין, לא נתן להעמידו לדין בשל עבירה שביצע, אם חלפה שנה מיום ביצועה, אלא באישור היועץ המשפטי לממשלה.

משחלפה תקופת ההתיישנות הקבועה בחוק לעבירה, לא ניתן להעמיד לדין בגינה, ולכן יבוטל כתב אישום אשר הוגש בגין עבירה שהתיישנה.

מירוץ תקופת ההתיישנות מתחיל ביום ביצוע העבירה והוא נמשך עד לסיום התקופה שנקבעה בחוק לגבי העבירה, אלא אם כן הופסק בשל "אירוע מנתק" כגון חקירה, הגשת כתב אישום או הליך מטעם בית המשפט.

היה והופסק "מירוץ" תקופת ההתיישנות בשל אירוע מנתק- הוא יחל מחדש מועד תום נארוע המנתק. בעבירה מסוג חטא תקפת ההתיישנות אינה נפסקת בשל "איוע מנתק".

חריגים לתקופת ההתיישנות

כאשר נעברת אחת מעבירות המין המצוינות בחוק העונשין בקטין יחל מניין תקופת ההתיישנות מיום שמלאו לקטין 18 או 28 שנים (בהתאם לסייגים הקבועים בחוק העונשין).

ברם, היה וחלפו 10 שנים מיום ביצוע העבירה ניתן יהא להגיש כתב אישום רק באישור היועץ המשפטי לממשלה.

התיישנות עונשים

תקופת ההתיישנות לגבי עונשים הינה כדלקמן:

בפשע– עשרים שנה.

בעוון– עשר שנים.

בחטא– שלוש שנים.

משחלפה תקופת ההתיישנות הקבועה בחוק לגבי העונש אין לבצע את העונש או להשלים את ביצועו.

תקופת ההתיישנות נמנית מיו שפסק הדין נעשה חלוט או מיום שופסק ביצוע העונש, לפי המאוחר מבינהם.

אתה חשוד בביצוע עבירה פלילית ? הוזמנת לחקירה במשטרה ? מחפש עורך דין לשחרור ממעצר? מחפש עורך דין המתמחה בפלילי ? – צור קשר עם עורך דין פלילי אילן מזרחי לקבלת ייעוץ משפטי.

תגיות: עורך דין פלילי בצפון | עורך דין לעבירות מיןעבירות מין | פדופיליה / פדופיל | קיום יחסי מין עם קטין / קטינה בהסכמה | מעשה סדום | הטרדה מינית | עבירת מין עורך דין לשחרור ממעצר