צו מניעת הטרדה מאיימת

מטרת החוק למניעת הטרדה מאיימת הינה להגן על כל אדם מפני פגיעה בשלוות חייו, בפרטיותו, בחירותו או בגופו, בידי אדם אחר שנקט נגדו הטרדה מאיימת או שפגע בגופו.

הטרדה מאיימת מהי?

בחוק נקבע כי הטרדה מאיימת הינה הטרדתו של אדם בידי אחר בכל דרך שהיא או נקיטת איומים כלפיו, בנסיבות הנותנות בסיס סביר להניח כי המטריד או המאיים עלול לשוב ולפגוע בשלוות חייו, בפרטיותו או בחירותו של האדם או כי הוא עלול לפגוע בו.

הטרדה מאיימת כלפי אדם יכול שתהא, בין השאר, באחד מאלה:

(1) בבילוש, במארב או בהתחקות אחר תנועותיו או מעשיו, או בפגיעה בפרטיותו בכל דרך אחרת;

(2) בנקיטת איומים בפגיעה בו או במאיים עצמו;

(3) ביצירת קשר עמו בעל פה, בכתב או בכל אמצעי אחר ;

(4) בפגיעה ברכושו, בשמו הטוב, או בחופש התנועה שלו;

(5) בעיסוק בשמירה בבית משותף בניגוד להוראות לפי חוק הגבלת שירותי שמירה בבתים משותפים, התשס"ט-2008.

בחוק מניעת הטרדה מאיימת נקבע כי אחת היא אם ההטרדה המאיימת נעשתה כלפי האדם או כלפי אדם אחר הקרוב לו, בין במפורש ובין במשתמע, בין במישרין ובין בעקיפין.

לצו שניתן ע"י בית המשפט ישנה חשיבות רבה למניעת הטרדה מאיימת שפוגעת בשלוות חייו, בפרטיותו או בחירותו של האדם, שכן דיון בבקשה למתן צו במעמד צד אחד נעשה ביום הגשת הבקשה.

בית משפט לא ידחה בקשה למתן צו מניעת הטרדה מאיימת אלא לאחר שנתן למבקש הצו או לבא כוחו הזדמנות להשמיע את טענותיו בעל פה, אלא אם כן ראה שמתקיימות נסיבות חריגות ומטעמים שיירשמו.

בית משפט רשאי ליתן צו מניעת הטרדה מאיימת במעמד צד אחד, אם הוא סבור שהדבר דרוש לשם הגנה מיידית על שלומו של הנפגע, או כשהמשיב הוזמן כדין ולא התייצב לדיון.

כאשר ניתן צו מניעת הטרדה מאיימת במעמד צד אחד, יתקיים הדיון בנוכחות שני הצדדים לא יאוחר משבעה ימים מיום מתן הצו.

הסמכות לדון בבקשה למתן צו מניעת הטרדה מאיימת 

הסמכות העניינית לדון בבקשה למתן צו למניעת הטרדה מאיימת הינה לבית משפט השלום, בית המשפט לענייני משפחה, בית דין המוסמך לדון לפי חוק למניעת אלימות במשפחה ובית משפט לנוער.

בהתאם לסעיף 10 לחוק הרי שהסמכות המקומית לדון בבקשה למתן צו מניעת הטרדה מאיימת הינה לכל בית משפט.

מי רשאי לבקש צו מניעת הטרדה מאיימת ?

הרשאים לבקש צו מניעת הטרדה מאיימת הינם:

(1) הנפגע או אדם מטעמו של הנפגע;

(2) היועץ המשפטי לממשלה או נציגו;

(3) תובע משטרתי;

(4) עובד סוציאלי שהתמנה על פי חוק הנוער (טיפול והשגחה).

הוראות הצו למניעת הטרדה מאיימת

בית משפט יכול לאסור בצו, בין היתר, להטריד את הנפגע, בכל דרך ובכל מקום; לאיים על הנפגע; לבלוש אחר הנפגע, לארוב לו, להתחקות אחר תנועותיו או מעשיו, או לפגוע בפרטיותו; ליצור עם הנפגע כל קשר בעל פה, בכתב, או בכל אמצעי אחר; להימצא במרחק מסוים מהנפגע; לשאת או להחזיק נשק.

צו מניעת הטרדה מאיימת יכול שיכיל גם דרישה לערובה הן לקיומו והן להתנהגות טובה, או כל הוראה אחרת הדרושה, לדעת בית המשפט, להבטחת שלומו ובטחונו של הנפגע או של אדם אחר הקרוב לו.

תוקפו של צו מניעת הטרדה מאיימת

תוקפו של צו מניעת הטרדה מאיימת לא יעלה על 6 חודשים. לבית המשפט הסמכות להאריך מפעם לפעם את תוקפו של הצו ובלבד שהתקופה הכוללת לא תעלה על שנה. בית המשפט רשאי להאריך מפעם לפעם את תוקפו של הצו לתקופה שלא תעלה על שנתיים מנימוקים מיוחדים שיפורטו בהחלטתו.

בפסיקה נקבע כי מתן צו מעבר לתקופה שקבע המחוקק (כגון שנה במקום 6 חודשים) הינה חריגה מסמכות של בית המשפט שנתן את הצו.

 הפרת צו למניעת הטרדה מאיימת

היה ומוגשת תלונה במשטרה על הפרת צו מניעת הטרדה מאיימת, שוטר רשאי לעצור את מפר הצו.

לפיכך ישנה חשיבות מרובה כי מי שהוצא נגדו צו למניעת הטרדה מאיימת במעמד צד אחד, כשלדעתו מדובר בבקשה קנטרנית או תוך העלאת טענות שקריות, יתייצב לדיון בבית המשפט ויבקש לבטל את הצו שניתן במעמד המבקש בלבד.

פניית סרק לבית משפט

היה ובית משפט דוחה בקשה למתן צו מניעת הטרדה מאיימת וקובע כי הבקשה קנטרנית, הוא רשאי להטיל על מי שבקש את הצו הוצאות לטובת המדינה ולטובת הצד שנפגע וכן פיצוי נאות למי שנפגע מהגשת הבקשה.

המטרה של סעיף זה בחוק הינה למנוע הגשת בקשת סרק קנטרנית שאין בה כל ממש, כנגד אחר.

עורך דין פלילי אילן מזרחי מתמחה בייצוג מבקשים / משיבים בבקשה למתן צו מניעת הטרדה מאיימת.

השכן מטריד אותך ואתה מעוניין להגיש בקשה לצו הרחקה ? מעוניין להוציא צו למניעת הטרדה מאיימת ? מה לעשות כאשר השכן מטריד ומאיים באופן קבוע? ניתן נגדך צו למניעת הטרדה מאיימת והוזמנת לדיון במעמד שני הצדדים ? מחפש עורך דין פלילי? – צור קשר עם עו"ד פלילי אילן מזרחי על מנת לקבל ייעוץ משפטי.

מדוע לבחור בעורך דין פלילי אילן מזרחי ?

תגיות: עורך דין פלילי בצפון |  עורך דין פלילי בטבריהעורך דין פלילי בנצרת | עורך דין פלילי בנצרת עילית | עורך דין פלילי בקרית שמונה | עורך דין פלילי בכרמיאל | עורך דין פלילי בעכו | עורך דין פלילי בעפולה | עורך דין פלילי בקצריןעורך דין לעבירות מין  | עורך דין לשחרור ממעצר | הוצאת צו הרחקה | תוקפו של צו למניעת הטרדה מאיימת | הוצאת צו הרחקה לשכן | צו הרחקה כנגד שכן | צו הרחקה כנגד בן משפחה |