להלן שאלות נפוצות שנשאל הח"מ לעיתים קרובות

יודגשהמידע להלן הינו מידע כללי וראשוני בלבד, הוא אינו מהווה תחליף לייעוץ וייצוג משפטי, פרטני ומקצועי מעורך דין המתמחה בתחום הפלילי. בשום אופן, אין לראות בדברים המובאים כאן משום ייעוץ משפטי ו/או ייעוץ לעשות/להימנע מלעשות פעולה מסוימת. אין להסתמך על האמור בתשובות להלן מבלי להיוועץ עם עורך דין המומחה ומתמחה בתחום הפלילי.

מאיזה גיל ניתן לקיים יחסי מין עם קטינה מבלי שהדבר יחשב כעבירה פלילית בישראל?

הגיל המינימאלי לקיום יחסי מין עם קטינה הינו 16 שנים. כמו כן קיום יחסי מין עם קטינה שמלאו לה 14 שנים וטרם מלאו לה 16 שנים, או קיום יחסי מין עם קטינה שמלאו לה 16 שנים וטרם מלאו לה 18 שנים, תוך ניצול יחסי תלות, מרות, חינך או השגחה, או תוך הבטחת שווא לנישואין מהווה עבירה פלילית.

האם ניתן להרשיע אדם בעבירת אונס על סמך עדות יחידה של מתלוננת?

התשובה לכך הינה חיובית וניתן להרשיע אדם בעבירת אונס על סמך עדות יחידה של המתלוננת בלבד.

הכלל במשפט הישראלי הינו כי אין כל מניעה להרשיע אדם, תהא העבירה חמורה ככל שתהא, על סמך עדותו של עד יחיד. יחד עם זאת בפסיקה נקבע כי כאשר מדובר בהרשעה על סמך עדות יחידה ישנו צורך ב"אזהרה עצמית" של השופט כי בפניו עדות יחידה וכי יש לבחון ולשקול בקפידה יתרה האם ניתן להסתפק בעדות יחידה זו כבסיס להרשעה. חובה זו של בית המשפט אינה חובה פורמאלית כי אם חובה עניינית.

כאשר בית המשפט מרשיע נאשם בעבירת אונס על פי עדות יחידה של הנפגע מחובתו לפרט בהכרעת הדין מה הניע אותו להסתפק בעדות זו. קרי בהכרעת הדין תובא הנמקה העומדת בבסיס אימוצה של עדות שכזו.

עבירת האונס מבוצעת, בדרך כלל, במקום מוצנע, בנוכחות העבריין וקורבנו בלבד והרחק מעיניהם של אחרים. בתי המשפט ערים לכך כי מצב זה חושף גם את מי שלא חטא, לסכנה כי יהיה קורבן לעלילת שווא ונוצר מצב שהקורבן הפעם הינו הנאשם אשר נדרש להוכיח את חפותו מאותו טעם של היעדר עדי ראיה. לפיכך נקבע בפסיקה כי הדבר מחייב לנהוג בתיקים אלה (בהם יש את עדות קורבן עבירת המין אל מול עדות הנאשם) בזהירות כפולה ומכופלת, ולא להסתפק בתלונת הקורבן, אלא לבחון אם יש בראיות הנוספות כדי לבסס את הרשעת הנאשם מעבר לספק סביר.

הקושי הרב של נאשם הינו כאשר התלונה בגין עבירת האונס הינה על עבירה שבוצעה לפני שנים רבות, דבר שמקשה על הנאשם לאסוף ראיות להוכחת חפותו. לפיכך, הכרחי ביותר כאשר מדובר בחשד לביצוע עבירות מין להתייעץ בהקדם עם עורך דין פלילי המתמחה בתחום עבירות המין.

האם ניתן לחקור מתלוננת בעבירת מין על עברה המיני?

הכלל הינו כי בית המשפט לא מתיר חקירה בדבר עברו המיני של הנפגע בעבירת מין. יחד עם זאת, בית המשפט יתיר חקירה כאמור אם ראה, מטעמים שיירשמו, כי איסור החקירה עלול לגרום לנאשם עיוות דין.

האם לאחר שבת הזוג ביטלה את התלונה המשטרה חייבת לסגור את תיק החקירה?

בקשת מתלונן שלא לחקור עבירת מין או אלימות מסוג עוון (קרי גם עבירת איומים וכליאת שווא) שביצע כלפיו בן זוגו, לא תהווה כשלעצמה, סיבה יחידה כי אין בדבר עניין לציבור.

למעשה, אם אדם הגיש תלונה במשטרה כנגד בן זוגו על ביצוע עבירת מין או אלימות מסוג עוון ולאחר מכן ביקש מהמשטרה לבטל את התלונה, המשטרה אינה יכולה להחליט שלא לחקור את התיק בשל העדר עניין לציבור רק משום שהוגשה בקשה לבטל את התלונה, וצריכים להיות טעמים נוספים להחלטה שלא לחקור.

מתי המשטרה פותחת בחקירה

הכלל: כאשר נודע למשטרה, על פי תלונה או בכל דרך אחרת, על ביצוע עבירה עליה לפתוח בחקירה.

החריג: בעבירה שאינה פשע רשאי קצין משטרה בדרגת פקד ומעלה להורות שלא לחקור במקרים הבאים: 1) הוא סבור שאין בדבר עניין לציבור; 2) כאשר רשות אחרת מוסמכת על פי דין לחקור את העבירה (כגון רשויות המס, רשות לניירות ערך).

האם שוטר רשאי לעשות ברכבי חיפוש ללא צו?

בהיעדר צו חיפוש חתום ע"י שופט, מאפשר החוק לשוטר לבצע חיפוש אף ללא צו וזאת כאשר קיים חשד סביר שאותו אדם מחזיק בחפץ כלשהו שאחזקתו אסורה או שהוא מושא לחיפוש על ידי השוטר.

כמו כן יכולה הסכמתו של אדם להוות מקור סמכות עצמאי לביצוע החיפוש. על פי ההלכה על הסכמה זו להיות "הסכמת אמת" מודעת ורצונית. משכך, מוטל על השוטר, המבקש לבצע חיפוש, להסביר לאדם שמתבקשת הסכמתו לעריכת החיפוש, כי יש לו את הזכות לסרב לכך וכי סירוב זה לא יפעל לחובתו.

למרבה הצער, לעיתים שכיחות המשטרה אינה מקפידה בהבהרת ההסכמה הנדרשת לאדם מושא החיפוש ולעיתים ניתנת הסכמה שאינה מודעת ורצונית ומשכך החיפוש אינו חוקי. בתי המשפט פסלו לא אחת ראיות שהושגו באמצעות חיפוש שאינו חוקי.

מה מוגדר כסם מסוכן ומהי כמות הסם הנחשבת החזקה לשימוש עצמי?

הגדרת חומר כסם מסוכן קבועה בפקודת הסמים המסוכנים {נוסח חדש] תשל"ג, 1973. הפקודה מתעדכנת מפעם לפעם לרבות באשר למינון החומר המסוכן.

כמות הסם הנחשבת להחזקה לשימוש עצמי תלויה בסוג הסם והיא קבועה אף היא בפקודת הסמים המסוכנים. לדוגמא: כיום קבוע כי החזקה של עד 15 גרם קנבוס/ גראס/ חשיש; 0.3 גרם קוקאין/ הרואין/ מורפין; 3 יחידות LSD, הינה החזקה לשימוש עצמי.

האם לאחר שבת הזוג ביטלה את התלונה המשטרה חייבת לסגור את תיק החקירה?

בקשת מתלונן שלא לחקור עבירת מין או אלימות מסוג עוון (קרי גם עבירת איומים וכליאת שווא) שביצע כלפיו בן זוגו, לא תהווה כשלעצמה, סיבה יחידה כי אין בדבר עניין לציבור.

למעשה, אם אדם הגיש תלונה במשטרה כנגד בן זוגו על ביצוע עבירת מין או אלימות מסוג עוון ולאחר מכן ביקש מהמשטרה לבטל את התלונה, המשטרה אינה יכולה להחליט שלא לחקור את התיק בשל העדר עניין לציבור רק משום שהוגשה בקשה לבטל את התלונה, וצריכים להיות טעמים נוספים להחלטה שלא לחקור.

מהו מעצר לצרכי חקירה ? מהו מעצר ימים?

המעצר בשלב החקירה ובטרם הגשת כתב אישום מכונה "מעצר לצרכי חקירה" או "מעצר ימים" והוא לא נועד להעניש את החשוד אלא לאפשר לרשות החוקרת למצות את הליכי החקירה כאשר החשוד נמצא במעצר.

מהו מעצר עד תום ההליכים?

מעצר עד תום ההליכים המשפטיים כשמו כן הוא- מעצר עד לסיום משפטו של הנאשם. במקרים רבים תקופה זו יכולה להימשך חודשים ארוכים. כינוי נפוץ למעצר זה ע"י נאשמים הינו "העמדה לדין".

הסמכות לעצור נאשם עד תום ההליכים, לאחר שהוגש כנגדו כתב אישום, מסורה לבית המשפט שבפניו הוגש כתב האישום.

מיהו קטין בר עונשין ? מהו גיל האחריות בפלילים?

קטין בר עונשין הינו מי שגילו מעל 12 שנים, שזהו גיל האחריות בפלילים במדינת ישראל. מי שהינו מתחת לגיל 12 אינו בר עונשין, ולא ניתן להעמידו לדין.

באיזה בית משפט יידון קטין שביצע אונס ?

ככלל: קטין יידון בפלילים בפני בית משפט לנוער, קרי: בית משפט שלום או מחוזי היושב כבית משפט לנוער. במקרה של קטין שביצע עבירת אונס עניינו יידון בבית המשפט המחוזי לנוער.

העמדה לדין של קטין יחד עם בגיר בבית משפט שאינו לנוער טעונה הסכמה של היועץ המשפטי לממשלה.

מה הדין כאשר נאשם נידון שלא בהתאם לגילו?

כאשר נאשם נידון בפני בית משפט שאינו מתאים לגילו (כגון בית משפט רגיל חלף בית משפט לנוער), לא יפגע הדבר בתוקפו של צו סופי או פסק דין סופי. יחד עם זאת, אם נגרם עיוות דין חמור בשל העמדת הנאשם לדין בפני בית משפט שאינו מתאים לגילו- רשאי נשיא בית המשפט העליון להורות על קיומו של משפט חוזר.

האם נאשם חייב להעיד בבית משפט ?

נאשם יכול להימנע מלהעיד. נאשם שבחר להעיד כעד הגנה עשוי להיחקר בחקירה נגדית.

נאשם שבחר להעיד יעיד בתחילת הראיות מטעם ההגנה. יחד עם זאת, לבקשת הנאשם, רשאי בית המשפט להתיר לו להעיד בשלב אחר של פרשת ההגנה.

האם התביעה יכולה לעמת את הנאשם עם הרשעותיו הקודמות בשלב בירור האשמה?

הכלל הינו שלא. נאשם שבחר להעיד לא יישאל בחקירה נגדית בנוגע להרשעותיו הקודמות, אלא אם כן הנאשם העיד על אופיו הטוב או הביא ראיה אחרת לכך בין בראיותיו ובין בחקירה נגדית של עדי התביעה.

מתי מוכרז עד כעד עוין?

עד עוין לבעל דין הוא עד שזומן על ידי בעל דין ומסר בבית המשפט עדות הסותרת את עדותו בחקירת המשטרה או שנקבע שהוא עויין מטעם אחר. בית המשפט שקבע על עד כי הינו עד עויין לבעל דין, רשאי להתיר לבעל הדין לחקור את העד בחקירה ראשית כאילו הייתה חקירה נגדית ולקבוע את סדר חקירתו בידי בעלי הדין האחרים.

המידע לעיל הינו מידע כללי וראשוני בלבד, הוא אינו מהווה תחליף לייעוץ וייצוג משפטי, פרטני ומקצועי מעורך דין המתמחה בתחום הפלילי. בשום אופן, אין לראות בדברים המובאים לעיל משום ייעוץ משפטי ו/או ייעוץ לעשות/להימנע מלעשות פעולה מסוימת. אין להסתמך על האמור לעיל מבלי להיוועץ עם עורך דין המומחה ומתמחה בתחום הפלילי.

 

הוזמנת לחקירה במשטרה ? קיבלת הזמנה לסור למשטרה ? אתה חשוד בביצוע עבירה פלילית ? הוגש נגדך כתב אישום ? מחפש עורך דין לשחרור ממעצר ? מחפש עורך דין פלילי ?- צור קשר עם עורך דין פלילי אילן מזרחי על מנת לקבל ייעוץ משפטי.

תגיות: עורך דין פלילי בצפון |  עורך דין פלילי בטבריהעורך דין פלילי בנצרת | עורך דין פלילי בנצרת עילית | עורך דין פלילי בקרית שמונה | עורך דין פלילי בכרמיאל | עורך דין פלילי בעכו | עורך דין פלילי בעפולה | עורך דין פלילי בקצריןעורך דין לעבירות מין  | עורך דין לשחרור ממעצר | עורך דין לחקירה במשטרה | ייעוץ לפני חקירה במשטרה | עו"ד לשחרור ממעצר | עורך דין לכתב אישום | יעוץ לפני חקירה במשטרה |